In samenwerking met Economic Board Groningen 15:46 Business to Business, Innovatie / Onderzoek, Werk

Impact maken is ons uitgangspunt

Akke Groenewoud

Economic Board Groningen verbinder van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid

Economic Board Groningen werd in 2015 opgericht met als doel een economisch sterke en zelfredzame regio te realiseren. Daarvoor was in de eerste 5 jaar een kleine 100 miljoen euro beschikbaar. In 2021 breekt een nieuwe fase aan, wanneer Economic Board Groningen een uitvoeringsorganisatie wordt die in samenwerking met andere partijen impactvolle initiatieven en activiteiten in de gehele provincie Groningen ontplooit.

Economic Board Groningen zet zich in voor het versterken van de economische structuur in de hele provincie Groningen. „Dit is een regio met heel veel kansen waar wij beleid naar pragmatische programma’s vertalen, waarbij activiteiten met name langs de lijnen van het MKB worden uitgevoerd”, zegt Akke Groenewoud, bestuurder bij Economic Board Groningen. De organisatie doet dit sinds 2021 zonder directe subsidie.

Thema’s en programmering

De Economic Board Groningen draait op dit moment vijf programma’s: allereerst GroBusiness, het ondernemersloket dat zich met name richt op allerhande vragen uit het MKB. GroBusiness verbindt ondernemers aan marktpartijen die hen verder kunnen helpen. Het begeleidingsprogramma MKB voor het aardbevingsgebied draagt zorg voor het verder begeleiden van ondernemers met het oog op toekomstbestendigheid van deze bedrijven. Programma 5Groningen draait pilots met de nieuwste generatie internet: 5G. Dit programma leidt na zeven jaar tot de doorontwikkeling naar het Innovation Centre Connected Solutions, waar dit thema verder opgepakt wordt door een consortium van betrokken partijen. Het vierde programma is Vrijetijdseconomie. Dit programma is gericht op gebiedsontwikkeling en ecosysteemvorming binnen de vrijetijdssector. Potentiële kansen voor ondernemers én de regio worden zo goed mogelijk benut en met elkaar in verbinding gebracht in onze provincie. Het laatste programma is Energietransitie, dit is onder andere gericht op herontwikkeling en verduurzamen van bedrijventerreinen in de provincie Groningen.

Naast deze grote, langjarige programma’s voert Economic Board Groningen nog een veelheid aan kleinere opdrachten uit voor overheden, clusters van ondernemingen en samenwerkingsverbanden. „Alle programma’s en projecten die we ter hand nemen hebben geen winstoogmerk en zijn kostenneutraal, dat is uniek”, geeft Groenewoud aan. “„Dat moet ook, want we willen niet concurreren met de private markt. We worden dus niet meer direct gesubsidieerd, maar doen wel subsidieaanvragen op basis van de programma’s en projecten die we uitvoeren.”

Waar de stad Groningen sterke economische structuren kent, is dit op het platteland van Groningen een uitdaging. „De dynamiek van het platteland is complex en divers”, zegt Groenewoud. „Dat vraagt om andere instrumenten en structuurversterkende activiteiten. Daarbij ondersteunt Economic Board Groningen ondernemers en overheid met heel diverse vragen. Het is een omvangrijk portfolio waarvoor wij ons inzetten.”

In contact met het mkb

Om een beeld te geven, in het kader van het programma GroBusiness hebben de medewerkers van Economic Board Groningen in de afgelopen anderhalf jaar 900 ondernemers gesproken. „En 300 daarvan hebben we doorverbonden met tweedelijns bedrijven, waardoor plannen verder vormgegeven kunnen worden. Alles begint met contact, GroBusiness is daarin de specialistische verbinder.” Zegt Groenewoud over het succesvolle eerstelijns loket GroBusiness dat in gezamenlijkheid met de Provincie Groningen tot stand is gekomen.

Dat komt ook nadrukkelijk terug in het programma Vrijetijdseconomie, waar Economic Board Groningen ondernemers, overheid, cultuur-, natuurorganisaties en onderwijs met elkaar verbindt, zodat structuren verbeterd kunnen worden. „In provincies als Drenthe en Friesland gebeurt dat al en heeft de vrijetijdseconomie meer impact op de lokale gemeenschap”, geeft Groenewoud aan. „Wat we doen? We zetten in samenwerking met de Provincie Groningen een Vrijetijdsmakelaar in. Deze analyseert de omgeving en de mate waarin ondernemers slim een gebied versterken. De inzet kan om kleine dingen gaan. Bijvoorbeeld contact leggen tussen vrijetijdsondernemers: vaak weten ze niet van elkaars bestaan of zoeken ze elkaar nog te weinig op. Het verbinden van ondernemers met overheden, cultuur- en natuurorganisaties draagt bij aan gezamenlijke plannen voor het gebied waardoor ondernemers meer mogelijkheden hebben, de leefbaarheid toeneemt en de kansen voor robuuste projecten en werkgelegenheid groeien. Maar ook zorgen dat er langs een mooie fietsroute de middeleeuwse kerk in een dorp is geopend en dat er een kop koffie kan worden gedronken hoort erbij. Het gaat er vooral om dat we bewustwording creëren en deze omzetten in actie.”

Gebiedsontwikkeling

„Deze provincie kan de vrijetijdseconomie nog veel meer inzetten als onderdeel van de totale ontwikkeling van het gebied, het is van belang om de structuur te versterken en te verbeteren en met elkaar werken we daar hard aan. Een actueel voorbeeld is de ontwikkeling van de ferry naar Noorwegen. Een startende onderneming die de infrastructuur, een veerdienst, organiseert waardoor er economische dynamiek en werkgelegenheid voor Groningen volgt. In zo’n ontwikkeling zijn we met zowel het bedrijf als de betrokken overheden in gesprek om te bekijken welke inzet nodig is.”

EBG biedt ook advies en ondersteuning aan Groninger gemeenten. Bijvoorbeeld bij het vormgeven van programma’s gericht op maatschappelijke uitdagingen. Groenewoud: „Zo vragen verschillende gemeenten ons om met ondernemers in gesprek te gaan over verduurzaming van bedrijventerreinen. Wij kunnen dat goed, omdat we inhouse professionals met ervaring hebben en sowieso al veel ondernemers spreken in onze programma’s. Bovendien kan Economic Board Groningen als onafhankelijke organisatie een private vraag koppelen aan een publieke vraag.”

„Ook worden we ingezet bij het verbinden van beleidsagenda’s aan de geldstromen die er zijn. Er komen grote fondsen naar het Noorden, die vaak complex zijn. De uitdaging is hoe deze fondsen gelden toekennen aan programma’s die écht gericht zijn op langjarige versterking van het gebied en hoe je vervolgens de juiste aanvraag bij zo’n fonds indient.”

„Economic Board Groningen helpt gemeenten, clusters van ondernemers en onderwijsinstellingen zich voor te bereiden op een route naar een fonds, waarbij we ook in samenwerking met meerdere partijen een gezamenlijke aanvraag bij een fonds kunnen doen. De kern daarbij is dat we vooral het organiserend vermogen leveren om partijen met elkaar te laten samenwerken, zodat ze in staat zijn gezamenlijk slagen te maken.”

Impact in de regio

„Verder verbinden we Hogescholen met het MKB, experimenteren we met regiodeals, verbreden we onze specialistische digitaliseringskennis naar het MKB en zijn we gespreks- én uitvoeringspartner in veel samenwerkingen die gericht zijn op de economische structuur in Groningen. Kortom, Economic Board Groningen kent een enorme variëteit aan activiteiten. Zo hebben we in anderhalf jaar een brede portfolio opgezet, maar wel altijd langs de lijnen van het MKB en gericht op impact. Daardoor hebben we een heldere propositie. We stellen ondernemers beter in staat om onderdeel van bestaande structuren te worden of nieuwe structuren op te bouwen. Dat doen we vanuit de overtuiging dat het MKB heel belangrijk is voor alle dorpen die Groningen rijk is. Uiteindelijk draagt een robuust ontwikkeld Ommeland bij aan gevarieerde werkgelegenheid, brede leefbaarheid en een effectiever samenspel tussen Stad en Ommeland. Zie de Economic Board Groningen daarin als een helikopter die boven de markt hangt, daardoor een goed overzicht heeft en ondernemers, provincie en gemeenten daar waar nodig en mogelijk in verbinding met elkaar brengt.”

„Toen Economic Board Groningen EBG twee jaar geleden op nieuwe benen kwam te staan, wisten we niet wat ons te wachten stond”, besluit Groenewoud. „Het feit dat onze kennis en kunde aan allerlei programma’s en projecten wordt gekoppeld, betekent dat Economic Board Groningen ertoe doet. Daarbij staat voorop dat we zoveel mogelijk moeten en willen samenwerken, omdat dit tot de beste resultaten leidt. En dat is waar we het voor doen.”

www.economicboardgroningen.nl/

(Visited 3 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten