In samenwerking met Ondernemend Assen 11:18 Business to Business

Met uitgewerkte Masterplannen werken aan de ondernemende toekomst

ondernemend assen

„Onze kracht zit hem in het leggen van verbindingen. Daarbij staat het woord Samen centraal. Samen met ondernemers, overheid en onderwijs werkt Ondernemend Assen aan een kwalitatief hoogwaardig en duurzame werkomgeving.” Dat zegt Anita ter Veld, projectmanager bij Ondernemend Assen.

Onlangs presenteerde het ondernemersplatform 4 Masterplannen, die tot doel hebben om de diverse bedrijventerreinen en de daarop gevestigde ondernemers, maar ook de ondernemers niet gevestigd op een bedrijventerrein, toekomstbestendiger te maken. Het geeft aan dat Ondernemend Assen serieus werk maakt van een omgeving waarin ondernemers optimaal kunnen presteren.

Ondernemend Assen is opgedeeld in 4 kringen: bedrijventerrein Zuid-West, het Stadsbedrijvenpark, Bedrijventerrein Noord en de kring Ondernemers niet gevestigd op een bedrijventerrein, denk aan zelfstandigen die vanuit huis werken of ondernemers die in de binnenstad zijn gevestigd. Elke kring heeft een eigen bestuur en deze voorzitters vormen samen met het dagelijks bestuur het algemeen bestuur vertegenwoordigers daaruit vormen het dagelijks bestuur. Ondernemend Assen telt ruim 450 leden. Een breed netwerk waarin ondernemers elkaar veel te bieden hebben.

Ontmoeten

Elkaar ontmoeten is dan ook één van de pijlers van Ondernemend Assen. Helaas kwam dit in de afgelopen periode vanwege corona wat minder goed uit de verf, hoewel de online koffiemomenten goed werden bezocht. Naast het ontmoeten legt Ondernemend Assen de verbinding met overheidsinstanties, draait ze projecten van en voor ondernemers en levert ze op maat diensten voor ondernemers, afhankelijk van wat waar op welk moment nodig is.

Een voorbeeld daarvan is de website Assen Helpt, die na het uitbreken van corona online ging en waarop ondernemers met al hun vragen rondom corona terecht konden. En waar ondernemers elkaar met allerlei dagelijkse zaken konden helpen. „Die website heeft met name in het begin van corona haar waarde bewezen”, zegt Ter Veld. „Inmiddels weten de ondernemers wel hoe de lijntjes lopen en waar ze terecht kunnen om bijvoorbeeld financiële ondersteuning aan te vragen. Maar ook dat ze bij ons terecht kunnen.”

Masterplannen

In de relatief rustige periode die corona met zich meebracht, heeft Ondernemend Assen niet stilgezeten, integendeel. In samenwerking met de eigen ondernemers en Advies- en Ingenieursbureau Tauw uit Assen werden 4 Masterplannen opgesteld, 1 voor elke Kring, waarin aan de hand van diverse thema’s elke Kring kon aangeven wat voor hen belangrijk is. „Met behulp van een vragenlijst hebben de leden input geleverd op alle twaalf thema’s”, geeft Ter Veld aan. Thema’s als energie, bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, water- en klimaatadaptatie en vestigingsklimaat. „Vervolgens hebben we interviews afgenomen waarin de uitkomst van de vragenlijsten is getoetst en is de uitkomst waar nodig bijgesteld. We hebben nu voor elke Kring een aantal stippen op de horizon gezet, een aantal punten benoemd waar we in de komende jaren mee aan de slag gaan.” „Daarna hebben we de plannen naast de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving gelegd, waarna een laatste aanscherping is aangebracht. Het heeft immers geen zin plannen te ontwikkelen die in strijd zijn met wet- en regelgeving. Dit hebben we ook gedaan om ondernemers bewust te maken welke regelgeving er op hen afkomt.” In elk Masterplan zijn voor elk thema projecten en activiteiten uitgewerkt, die in de komende jaren worden uitgerold. „De Masterplannen zijn inmiddels aan Mirjam Pauwels, portefeuillehouder Economische Zaken van de gemeente Assen, overhandigd”, geeft Ter Veld aan. „Veel plannen en ideeën moeten we uiteraard in samenwerking met de gemeente Assen proberen te realiseren.”

‘We kijken vooral hoe en waar we elkaar kunnen versterken’

Branches

Naast de 4 Kringen zijn er 3 branches waarvoor Ondernemend Assen zich inzet, namelijk zorg, onderwijs en overheid – defensie. „We kijken vooral hoe en waar we elkaar kunnen versterken. Dit doen we onder andere in projecten. Een voorbeeld is het Onderwijsplatform Voor Bedrijven. „We brengen samen met het onderwijs in beeld wat het onderwijs het bedrijfsleven heeft te bieden en maken die vertaalslag ook andersom. Daarmee willen we voorkomen dat dezelfde vraag meerdere keren gesteld wordt. Als het weer kan gaan we bijeenkomsten organiseren voor onderwijs en bedrijfsleven, waarbij we de behoeftes nog beter op elkaar af willen stemmen.”

Verder is Ondernemend Assen mede initiator van TechHub Assen, de innovatiewerkplaats waar ondernemers gebruik kunnen maken van de maakfaciliteiten en waar onderwijs en bedrijfsleven of ondernemers onderling elkaar daadwerkelijk ontmoeten. De stichting Techniek Academie Assen is een mooi voorbeeld wat daar uit voort is gekomen. Op termijn, zo verwacht Ter Veld, kan dit succesvolle initiatief uitgebreid worden naar andere sectoren.

Zon op de Zaak

Kortom, er gebeurt heel veel binnen Ondernemend Assen. Beveiliging, een schone omgeving, afval, werden in het verleden al gezamenlijk opgepakt. Anno 2022 is Ondernemend Assen veel meer, „en het mooie is dat ondernemers elkaar meenemen en stimuleren. Een voorbeeld is het project Zon op de Zaak, waarbij we, in samenwerking met de gemeente Assen en de provincie Drenthe, ondernemers ondersteunen en faciliteren in verduurzamen. Dan heb je het niet alleen over zonnepanelen, maar ook over ledverlichting en laadpalen bijvoorbeeld.”

Zoals gemeld telt Ondernemend Assen circa 450 leden, terwijl er in heel Assen ruim 5.000 zijn. Er is dus nog een weg te gaan. „Klopt, ik snap eigenlijk niet waarom bedrijven geen lid worden. Het lidmaatschap is niet hoog, je kunt je netwerk uitbreiden en je bepaalt mede hoe de OZB-gelden terugvloeien in je eigen omgeving. Het is een mooi platform, dat echt iets wil bieden en inspeelt op wat er leeft. Zo maken we met elkaar van Assen een gemeente waarin het goed ondernemen is.”

www.ondernemend-assen.nl

(Visited 5 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten