In samenwerking met Bouwend Nederland 16:41 Werk, Bouw

Samen doorbouwen in onzekere tijden

Dat de bouwsector voor grote uitdagingen staat, behoeft geen nader betoog. Het tekort aan personeel, de hoge energielasten en het tekort aan materiaal raakt iedereen. Tegelijkertijd liggen er grote maatschappelijke opgaven, zoals op de woningmarkt, in de energietransitie, onderhoud infrastructuur en in het aardbevingsgebied. Sander Wubbolts, Regiomanager Bouwend Nederland regio Noord, spreekt van een uitdagende tijd met volop kansen. „Het prettige is dat we elkaar in Noord-Nederland echt opzoeken, om met elkaar na te denken over oplossingen waar deze tijd om vraagt.”

Onlangs hebben diverse ministeries en talloze betrokken partijen een intentieverklaring ondertekend, waarin wordt opgeroepen tot een gemeenschappelijk voornemen om risico’s te verminderen, schade te beperken en continuïteit in de bouwproductie en werkgelegenheid te bevorderen. „Het komt er op neer dat we de pijn in lopende projecten niet eenzijdig bij één partij neerleggen en in nieuwe werken anticiperen op de nieuwe situatie. Wat dat betreft zijn we blij dat Bouwend Nederland regio Noord veelvuldig aan tafel zit met de overheidsinstanties, want er ligt heel veel op tafel. Zaken die lef en flexibiliteit vragen om tot oplossingen te komen waar iedereen mee verder kan. Wat dat betreft is het wel een spannende tijd.”

Woningbouw

Wubbolts is blij dat de Volkshuisvesting weer nadrukkelijk op de kaart staat. „De overheid neemt de regie voor de woningbouw in handen en dat is goed. Noord-Nederland kan daar een belangrijke rol in spelen.” Zo moeten er in de sociale huursector landelijk 250.000 nieuwe woningen gebouwd worden, waarbij er een evenredige verdeling tussen de verschillende gemeenten komt. Verder moet er 40 procent nieuwbouw voor middeninkomens gerealiseerd worden, dat zijn circa 350.000 woningen. „Het is van belang te kijken waar beschikbare grond aanwezig is, of dit goed bereikbaar is en of er voorzieningen zijn. De aantallen zijn ambitieus en je lost het niet alleen op door in de Randstad te bouwen. Tegelijkertijd moeten we NoordNederland niet vol willen bouwen, we kunnen echter wel een deel van het probleem oplossen, mits de voorwaarden goed zijn. Wordt er bijvoorbeeld niets gedaan aan de verbindingen, dan kunnen er situaties ontstaan waar niemand op zit te wachten.”

Stikstof

Tegelijkertijd speelt het vraagstuk stikstof. „In mei vorig jaar hebben we, samen met andere maatschappelijke organisaties waaronder Natuur & Milieu en LTO, het Versnellingsakkoord Duurzaam Evenwicht ondertekend, met als doel de bouwproductie op gang te houden, natuur te versterken en tegelijkertijd de stikstofuitstoot fors te verminderen. Daarmee willen we de emissiereductie sneller realiseren dan is vastgelegd in de Stikstofwet. We zien dat ondernemers in de bouw en infra daar graag een bijdrage aan willen leveren.”

Dat blijkt bijvoorbeeld uit de subsidieregeling voor schone bouwwerktuigen, waarvoor 500 miljoen beschikbaar is. „De eerste tranche was in één middag overtekend. Onze leden willen graag en daarbij kijken ze niet alleen naar elektrificatie, maar ook naar waterstof. Daarvoor is echter wel een fijnmazig netwerk van tankstations nodig en die is er nu nog niet.”

Energielabel

Naast nieuwbouw moet de bestaande bouw verder verduurzaamd worden. Zo heeft de overheid bijvoorbeeld vastgesteld dat vanaf 2030 geen woningen meer verhuurd mogen worden met label E, F of G. „Eén van de vele zinnen met veel consequenties”, geeft Wubbolts aan. “Als we de energietransitie aanvliegen op de manier waarop we dat gewend zijn, dan gaat het niet lukken. We moeten meer en anders samenwerken binnen de keten, meer horizontaal en dat digitaal faciliteren.”

Snelheid is geboden en dat zit hem volgens Wubbolts niet in het bouwproces, maar met name in de procedures. „Daarin zit ruimte voor verbetering. Hoe dat moet? Wat laat je aan de markt over en wanneer betrek je de markt erbij en dat ga je als gemeente vervolgens toetsen.”

Innovatie

De huidige situatie waarin prijsstijgingen het beeld bepalen, vraagt om slim na te denken over materialisering, wat is beschikbaar en minder aan prijsstijging onderhevig. Ook meer standaardisatie past daarin. „Onze leden willen daar verdere stappen in zetten. Zo zorgt het tekort aan personeel voor meer innovatie, bouwers gaan anders denken. Dat is het spannende en uitdagende van deze tijd. Er wordt vaak gezegd dat de bouw conservatief is, maar wij zien in ons netwerk wel anders. Er zijn diverse koplopers in onze branche, die spreiden het bed voor het grote peloton dat daar achteraan komt. Zo komen we uiteindelijk tot een branche die klaar is voor nu en de toekomst. Een sector in transitie, waar innovatie voorop staat, wat bijdraagt aan een hogere productie. Dat is waar deze tijd om vraagt.”

Kennismaking met de bouw

Van 16 juli tot en met 21 augustus vindt op Vliegveld Twenthe het themapark over de bouw ‘Wij bouwen de toekomst’ plaats. Daarin wordt duidelijk gemaakt dat de bouw meer is dan het stapelen van stenen. Wat komt er allemaal kijken bij de bouw en het ontwikkelen van een stad qua bouw, infra en techniek. Met theater en aansluitende activiteiten laat de bouwsector de jeugd kennis maken met deze fantastische branche. Kijk op wijbouwendetoekomst.nl voor meer informatie.

Kennis maken met de bouw kan ook al eerder, namelijk op zaterdag 18 juni a.s. wanneer de Dag van de Bouw plaatsvindt en 17 bouwbedrijven hun deuren openen. Kijk op www.dagvandebouw.nl waar u terecht kunt.

(Visited 10 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten